ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş.

Çalışan Aydınlatma Metni


1- Veri Sorumlusu

ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK") ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz..

2 - Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz;

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimii

  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Teminii

  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesiz;

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Teminiz

  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Ücret Politikasının Yürütülmesi

  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

  Kanunlarda açıkça öngörülmesi

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine;

  Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Sağlık Bilgileri tarafınızdan açık rıza alınması hukuki sebebine, istinaden işlenmektedir.

  3 - Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

  Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik ve otomatik olmayan yolla toplanır.

  4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçları ile yurt içindeki tedarikçiler, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları alıcı gruplarına aktarılır.

  Kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile yurt dışındaki tedarikçiler(e-posta hizmeti alınan firma) alıcı gruplarına aktarılır.

  5- KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  "SOĞUCAKSU MAH. 25001 SOKAK NO:1/4 Aksu/ANTALYA" adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

  Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

  Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@anfas.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.