MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş.

MÜŞTERİ (ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ) MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


1- Veri Sorumlusu

ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK") ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

2 - Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz;

  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

  Kanunlarda açıkça öngörülmesi

  hukuki sebeplerine;

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  E-posta Adresi(İletişim)

  Kimlik tarafınızdan açık rıza alınması hukuki sebebine, istinaden işlenmektedir.

  3- Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

  Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik ve otomatik olmayan yolla toplanır.

  4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile yurt içindeki tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları alıcı gruplarına aktarılır.

  5- KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  "SOĞUCAKSU MAH. 25001 SOKAK NO:1/4 Aksu/ANTALYA" adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

  Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

  Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@anfas.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

  6- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir:

  7 - Değişiklik ve Güncellemeler

  İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.